BPA-pohjaisten materiaalien hyödyt

Bisfenoli A (BPA) on polykarbonaattien ja epoksihartsien aloitusmonomeeri (välituote). Polykarbonaattimuovi tarjoaa luontaisella murtumattomuudellaan, biosoveltuvuudellaan, sterilisointihelppoudellaan, lämmönkestävyydellään, läpinäkyvyydellään, palamisen vastustuskyvyllään ja muovattavuudellaan ainutkertaiset sovellutusominaisuudet. Epoksihartsit taas soveltuvat erinomaisesti pinnoitteiksi ainutlaatuisten fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi. Ne ovat mekaanisesti erittäin hyvin kulutusta kestäviä, kemiallisesti kestäviä, termisesti vakaita, antavat hyvän korroosiosuojan ja ovat helppoja pitää puhtaana.

Näiden erityisominaisuuksiensa vuoksi molemmat valitaan materiaaliksi, kun avainasemassa haettavia ominaisuuksia ovat tuotteen kestävyys, turvallisuus ja hygienia. CD:t, tehosairaanhoidon välineistö, läpinäkyvät katot, turvakypärät, elektronisten välineiden kotelot, elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat säiliöt ja vesipullot ovat kaikki esimerkkejä polykarbonaateista tehdyistä tuotteista. Epoksihartseja käytetään esimerkiksi suojaavina pinnoitteina rakentamisessa niin konepaja- kuin elintarviketeollisuuden tuotanto- ja varastotiloissa, sairaaloissa, laboratorioissa, autohalleissa, tuulimyllyjen siivekkeissä ja vahvoina komposiitteina autoteollisuuden osissa.

BPA:n turvallisuus elintarvikekontaktissa on varmistettu

Polykarbonaattimuovin ja epoksihartsien valmistuksen aikana BPA molekyylit kiinnittyvät erittäin lujalla kemiallisella sidoksella toisiinsa muodostaakseen itse materiaalin polymeerirakenteen. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että BPA :n kulkeutumisen määrä polykarbonaatti- ja epoksihartsi- pinnoitetuista elintarvikekontaktissa olevista tuotteista on äärimmäisen alhainen, ja se alittaa huomattavasti minkä tahansa maailmalla valtiollisesti säädetyn turvallisuusstandardin asettaman rajan. Lisäksi Euroopan elintarvikevirasto (EFSA) on myös lausunnossaan todennut, että altistuttuaan BPA :lle ihmisen aineenvaihduntajärjestelmä eliminoi aineen nopeasti kehosta. Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiskehoon mahdollisesti pääsevät pienet määrät BPA :ta muuntuvat aineenvaihdunnassa nopeasti sokereiksi, jotka erittyvät kehosta vuorokauden kuluessa ilman terveydelle haitallista vaikutusta. EFSA otti erityisesti arviossaan huomioon vastasyntyneet ja pikkulapset.

EFSA on asettanut turvalliseksi tasoksi elinikäiselle päivittäiselle BPA:n saannille (Tolerable Daily Intake tai TDI) 0,05 milligrammaan painokiloa kohti päivässä. BPA-pohjaisia elintarvikekontaktissa olevia tuotteita käytettäessä on käytännössä mahdotonta nauttia tämän turvarajan ylittämiseksi vaadittavaa määrää ruokaa tai juomaa. Saavuttaakseen TDI:n, tulisi 60 kg painavan henkilön syödä tai juoda koko elinikänsä ajan päivittäin vähintään 600 kg ruokaa (siis kymmenkertaisesti oman painonsa) käyttäen polykarbonaatista valmistettuja ruokailuvälineitä tai juotava 600 litraa vettä polykarbonaatista valmistetusta säiliöstä.

Kattavat tieteelliset tutkimukset vahvistavat BPA:n turvallisuuden

Viimeisten vuosikymmenten aikana BPA:ta on tutkittu laajalti ja syvälti ympäri maailmaa sen mahdollisten terveydellisten vaikutusten selvittämiseksi. Tutkimuksiin on sisältynyt BPA:n myrkyllisyyden, karsinogeenisuuden, mutageenisuuden, reprotoksisuuden, hormonaalisen aktiviteetin, jälkivaikutusten ja biokertymisen testaus kuten myös mahdolliset vaikutukset ruumiinpainon, kehityksen ja käyttäytymisen osalta.

Testien tuottama vakuuttava todistusaineisto osoittaa, että BPA ei aiheuta merkittäviä terveysvaikutuksia millään realistisella altistumismäärällä ja, että esimerkiksi polykarbonaatilla tai epoksihartseilla pinnoitetut elintarvikekontaktissa käytetyt tuotteet ovat turvallisia, kun niitä käytetään niille tarkoitetulla tavalla. Mahdollisuutta, että BPA saattaisi aiheuttaa pieninä annoksina hormonaalisia vaikutuksia, on tutkittu perusteellisesti valtiollisten tahojen ja tunnustettujen tutkimuslaboratorioiden toimesta 90-luvun lopulta lähtien. Esimerkkinä on kaksi laajamittaista monisukupolvista toisintamistutki- musta, joissa usealle sukupolvelle koe-eläimiä syötettiin BPA:ta. Aineistossa oli mm. yli miljoona tutkimuspistettä neljältä sukupolvelta BPA:lle altistettuja koe-eläimiä vaihdellen äärimmäisen alhaisista annoksista hyvin korkeisiin määriin. Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin BPA:n mahdollisia vaikutuksia hermojärjestelmään ja käyttäytymiseen (neurokehitys-tutkimus).

Tutkimukset eivät ole osoittaneet haittavaikutuksia laajallakaan annostasojen vaihteluilla. Tutkimukset ovat kumonneet väitteet oletetuista BPA:n pienistä annosvaikutuksista. Tutkimukset suoritettiin käyttäen noudatettaviksi vahvistettuja testausmenetelmiä ja tiukkoja Good Laboratory Practice -vaatimuksia. Vain erittäin suurilla annoksilla, jotka jo aiheuttavat yleisiä toksisia vaikutuksia, BPA osoitti hyvin heikkoja estrogeenin kaltaisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat samankaltaisia kuin vihannesten, kuten soijapapujen ja porkkanoiden, luonnollisesti sisältämien aineiden vaikutukset. Mutta mikä tärkeintä, BPA:n mahdollisia vaikutuksia ei voi verrata luonnossa esiintyvään estrogeeniin, estradioliin, koska BPA :n tehovaikutus on 10 000 – 100 0 00 kertaa heikompi kuin estradiolin.

Viranomaiset vahvistavat BPA-pohjaisten materiaalien turvallisuuden kuluttajille

Kuluttajien turvallisuudesta vastaavat viranomaistahot ovat arvioineet perusteellisesti BPA :n ominaisuudet. Yli 50 vuotta tutkimusta ja laajaa käyttöä ympäri maailmaa ovat tuottaneet luotettavat todisteet BPA :n turvallisuudesta. Saatuaan vuosien varrella kattavamman ymmärryksen elimistön aineenvaihduntaprosesseista ja arvioituaan saatavilla olevan sekä tieteellisen tutkimukseen että käyttöön liittyvän aineiston ovat Euroopan, USA :n ja Japanin hallintoviranomaiset tulleet lopputulemaan, jonka mukaan polykarbonaattimuovien ja epoksihartsien käyttö pinnoitteina suorassakin kontaktissa elintarvikkeiden kanssa on turvallista.

BPA :n käyttötavat muovisten elintarvikekontaktissa olevien tuotteiden valmistuksessa täyttävät Euroopan komission ja sen erityistoimielimen, EFSA:n, tiukat turvallisuuskriteerit. Näin ollen BPA on luokiteltu elintarvikkeiden kanssa kontaktissa sallittujen aineiden hyväksytylle listalle Euroopan Unionissa. Samoin polykarbonaatti- ja epoksipinnoitteet elintarvikekontaktissa täyttävät myös USA:n Ruoka- ja lääkehallinnon (Food and Drug Administration (FDA)), Japanin terveys-, työ- ja sosiaaliministeriön sekä muiden vastuullisten kansainvälisten hallintoelinten turvallisuusvaati- mukset. Kaikkien näiden elinten asettamat standardit sisältävät huomattavat turvamarginaalit. Hyväksyntä on säilynyt muuttumattomana EFSA:n, FDA:n ja muiden pätevien viranomaisten päivitetyissä lausunnoissa.

BPA :n valmistajat ovat sitoutuneet varmistamaan, että heidän tuotteensa täyttävät korkeimman turvallisuuden tason. BPA:n valmistajat työskentelevät eri maiden viranomaisten, Plastics Europen (Euroopan muovivalmistajien liiton, the European Association of Plastics Manufacturers), American Chemical Councilin (ACC) ja Japanese Polycarbonate Manufacturers Groupin (JPMG) kautta varmistaakseen tuotteidensa turvallisuuden. Luotettavat tieteelliset tutkimukset ja pitkä käyttöhistoria osoittavat BPA:n olevan turvallinen, kun sitä käytetään tarkoituksensa mukaisesti.


Nanten Group
Kari Holopainen
R&D
Viite: www.bisphenol-a-europe.org