Käyttöturvallisuustiedote eli käyttöturvatiedote on kemikaalilainsäädännön ympäristölle vaarallisten kemikaalien markkinoille tuojalta edellyttämä seikkaperäinen selvitys kemikaalin ominaisuuksista. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tietojen toimittamista koskevan osaston IV 31 artiklassa. Käyttöturvallisuustiedotteella välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä.

Nanten tuotteiden käyttöturvatiedotteet